Privacy statement

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Privacyverklaring & Cookiebeleid

Dit is de Privacyverklaring van eenmanszaak The Marketing Lab (hierna ook: “The Marketing Lab”) De Privacyverklaring geldt voor alle producten en diensten die The Marketing Lab aanbiedt onder haar merken en handelsnamen. De wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken is in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. The Marketing Lab is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij in het kader van een aanvraag via onze websites verwerken. Door een aanvraag in te dienen via een formulier op onze websites en op de ‘neem contact met mij op’ button te klikken geeft u toestemming om uw persoonsgegevens, in overeenstemming met deze Privacyverklaring, te verwerken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. 

De huidige op de website beschikbare versie van de Privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Wie wij zijn?

Wij zijn The Marketing Lab, gevestigd aan Flight Forum 40, 5657 DB te Eindhoven. The Marketing Lab is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder registratienummer 7553803. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. A.J. Grable is de Functionaris Gegevensbescherming van The Marketing Lab. Hij is te bereiken via info@themarketinglab.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Marketing Lab verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Indien je een serverovereenkomst aangaat met The Marketing Lab wordt tevens je IP-adres geregistreerd. Deze is nodig om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@themarketinglab.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

The Marketing Lab verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

The Marketing Lab analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. The Marketing Lab verwerkt persoonsgegevens op grond van toestemming, overeenkomst of gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

The Marketing Lab bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens die zijn verkregen door het aangaan van een overeenkomst met The Marketing Lab worden tot 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van deze termijn wordt deze data geanonimiseerd. Informatie over websitegebruik wordt 50 maanden geanonimiseerd opgeslagen. Persoonsgegevens verstrekt naar aanleiding van het invullen van formulieren worden 3 jaar bewaard. Na deze termijn worden deze gegevens vernietigd. Persoonsgegevens die in het kader van nieuwsbrieven zijn vastgelegd worden vernietigd binnen 1 maand na uitschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Marketing Lab deelt jouw persoonsgegevens met partners als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. The Marketing Lab blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt The Marketing Lab jouw persoonsgegevens aan derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Marketing Lab gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Cookie: Facebook
Naam: Facebook
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door The Marketing Lab en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@themarketinglab.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. 

Maak in deze een kopie van je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . The Marketing Lab wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Geautomatiseerde besluitvorming

The Marketing Lab neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Marketing Lab) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The Marketing Lab neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@themarketinglab.nl

Overgang van onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van The Marketing Lab kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. Als daarvan sprake is kan in dat geval ook de daarmee verband houdende (persoons)gegevens worden overgedragen aan deze derde. Indien deze situatie zich voordoet zullen wij u hierover via de mail tijdig informeren. Indien u het niet eens bent met deze overdracht, kunt u natuurlijk altijd de overeenkomst beëindigen of ons verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.

Versie 1.0 24-08-2021

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Toegang tot en gebruik van deze internetsite c.q. applicatie zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden, tenzij anders bepaald in aanvullende voorwaarden in betreffende applicatie of ander gedeelte van de site gesteld. Gebruik van deze site en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in de applicaties en andere delen van de site.

Informatie over internetsite of met haar gelieerde ondernemingen en de producten en diensten van deze internetsite, worden met inachtneming van onderstaande voorwaarden verstrekt.

Gebruik

Deze site en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen betreffende of verband houdend met site of haar producten en diensten worden verstrekt “zoals zij zijn” zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie, al dan niet expliciet of impliciet, met inbegrip van, echter niet beperkt tot, de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of geen inbreuk vormend. De informatie die op deze site aangeboden wordt, is niet geschreven om aan uw persoonlijke behoeften te voldoen en u bent degene die ervoor verantwoordelijk is uzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor uw doel geschikt is voordat u er gebruik van maakt.

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.   

Aansprakelijkheid

The Marketing Lab, haar merken, noch een van haar contractpartijen of werknemers is aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere door de rechter toegewezen, indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze website aanwezig is.

Inhoud

Deze site kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door de exploitant gecorrigeerd zullen worden naar goeddunken van de exploitant. Ook wordt de informatie op deze site bijgewerkt. De exploitant behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. Aangezien Internet onafhankelijk in stand wordt gehouden op duizenden sites overal ter wereld, is het mogelijk dat de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen waartoe deze site toegang verleent afkomstig zijn van buiten de grenzen van deze site. Om deze reden sluit exploitant alle verplichtingen of verantwoordelijkheid uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. The Marketing Lab is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.  

Rechten

De handelsmerken, handelsnamen, beelden, logo’s en afbeeldingen die de producten en diensten van deze site herkenbaar maken, alsmede het ontwerp, tekst en grafische mogelijkheden van de website zijn het eigendom van exploitant. Tenzij dit uitdrukkelijk is bepaald, zal niets van hetgeen hierin is vervat, worden uitgelegd als het verlenen van een licentie of recht uit hoofde van het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van exploitant.

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. 

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten en/of diensten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan op ieder moment de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers worden geschorst, onderbroken of worden beperkt tot de gehele of een gedeelte van de website. Ook kan alle informatie worden verwijderd die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving, of in strijd is met internet-etiquette. Daarnaast kan de website tijdelijk niet beschikbaar worden gesteld teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden

The Marketing Lab is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

The Marketing Lab is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: 

– Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet 

– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy 

The Marketing Lab is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen The Marketing Lab als gevolg hiervan. 

Indien The Marketing Lab betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.  

Versie 2.0 27-01-2023

Uw vraag niet beantwoord?

Neem a.u.b. contact met ons op.